NHAT NGHE

Triển Khai Hạ Tầng Ảo Hóa Microsoft Azure

Điện toán đám mây đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc triển khai hạ tầng mạng của doanh nghiệp, là chuyên viên quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp bạn cần phải hiểu rõ các dịch vụ và kỹ thuật cơ bản về đám mây

Học Phí: 5.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Điện toán đám mây đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc triển khai hạ tầng mạng của doanh nghiệp, là chuyên viên quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp bạn cần phải hiểu rõ các dịch vụ và kỹ thuật cơ bản về đám mây.
Microsoft Azure là một nền tảng ảo hóa sử dụng công nghệ điện toán đám mây do Microsoft phát triển, nhằm cung cấp các ứng dụng đám mây sử dụng trong môi trường Internet kết hợp với môi trường tại chỗ.
Khóa học Triển Khai Hạ Tầng Ảo Hóa Microsoft Azure sẽ giới thiệu về đám mây và các kỹ thuật để triển khai các dịch vụ hạ tầng mạng ảo dựa trên nền tảng Microsoft Azure.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học Triển Khai Hạ Tầng Ảo Hóa Microsoft Azure Administrator, giúp cho quản trị viên hiểu rõ các lợi ích và các dịch vụ ảo hóa mà Microsoft Azure cung cấp.
Học viên sẽ học cách triển khai các thành phần hạ tầng mạng như virtual network (mạng ảo), virtual machines (VM), các dịch vụ lưu trữ trong Azure, web và các ứng dụng di động. Học viên cũng sẽ tìm hiểu cách lập kế hoạch và quản lý Azure Active Directory (Azure AD) và định cấu hình tích hợp Azure AD với Active Directory tại chỗ.
Hoàn thành khóa học này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức để triển khai hạ tầng ảo hóa cũng như các ứng dụng trên nền tảng Microsoft azure cho doanh nghiệp.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được Microsoft cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ có giá trị toàn Quốc.

- Đủ kiến thức để tham dự môn thi AZ-103 (Microsoft Azure Administrator) của Microsoft

* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Pearson Vue)

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Khóa học dành cho học viên có kiến thức cơ bản về hạ tầng mạng và Active Directory

NỘI DUNG HỌC

- Module 1: Azure Administration
+ Azure Portal và Cloud Shell
+ Azure PowerShell và CLI
+ Resource Manager
+ ARM Templates
+ Lab:
* Dùng Azure portals
* Dùng Azure Cloud Shell
* Làm việc với PowerShell Locally
* Làm việcvới Azure CLI Locally.
* Quản lý Resource Groups.
* Sử dụng Quick Start Templates.

- Module 2: Azure Virtual Machines
+ Virtual Machine Planning
+ Creating Virtual Machines
+ Virtual Machine Availability
+ Virtual Machine Extensions
+ Lab:
* Tạo VM dùng Portal
* Tạo Virtual Machine với PowerShell
* Kết Nối đến Linux Virtual Machines
* Custom Script Extension
* Triển khai và cấu hình Azure VM scale sets

- Module 3: Azure Storage
+ Storage Accounts
+ Azure Blobs
+ Azure Files
+ Storage Security
+ Lab:
* Tạo Storage Accounts.
* Storage Explorer
* Blob Storage
* File Shares
* Shared Access Signatures (SAS dùng Portal)
* SAS Dùng Storage Explorer

- Module 4: Virtual Networking
+ Virtual Networks
+ IP Addressing and Endpoints
+ Azure DNS
+ Network Security Groups
+ Lab:
* Tạo Virtual Networks
* Tạo VMs với nhiều NICs
* Quản lý IP Addresses
* Service Endpoints
* DNS Name Resolution
* Network Security Groups (NSGs)

- Module 5: Intersite Connectivity
+ VNet Peering
+ VNet-to-VNet Connections
+ ExpressRoute Connections
+ Lab:
* Kết Nối VNet to VNet
* Thiết Lập VNet Peering

- Module 6: Monitoring
+ Azure Monitor
+ Azure Alerts
+ Log Analytics
+ Network Watcher
+ Lab:
* Alerts
* Log Analytics
* Network Watcher

- Module 7: Data Protection
+ Data Replication
+ File and Folder Backups
+ Virtual Machine Backups
+ Lab:
* Backup Azure File Shares
* Backup Files và Folders từ On-premises đến Azure
* Azure Site Recovery

- Module 8: Network Traffic Management
+ Network Routing
+ Azure Load Balancer
+ Azure Traffic Manager
+ Lab:
* Custom Routing Tables
* Triển Khai Load Balancer
* Triển Khai Azure Traffic Manager load balancing

- Module 9: Azure Active Directory
+ Azure Active Directory
+ Azure AD Connect
+ Azure AD Join
+ Lab:
* Triển khai Azure VM là Active Directory domain controller
* Tạo và cấu hình Azure Active Directory tenant
* Đồng bộ Active Directory forest với Azure Active Directory tenant
* Cấu hình SSO từ máy tính chạy Windows 10

- Module 10: Securing Identities
+ Multi-Factor Authentication
+ Azure AD Identity Protection
+ Self-Service Password Reset
+ Lab A:Azure AD Identity Protection
+ Triển khai Azure MFA
+ Triển Khai Azure AD Identity Protection
+ Lab B: Self-Service Password Reset
* Quản Lý Azure AD users và groups
* Quản lý các Ứng dụng SaaS tích hợp với Azure AD

- Module 11: Governance and Compliance
+ Subscriptions and Accounts
+ Role-Based Access Control (RBAC)
+ Users and Groups
+ Azure Policy
+ Lab A:Role-Based Access Control
* Cấu hình ủy quyền cung cấp và quản lý Azure resources dùng Role-Based Access Control (RBAC) roles và Azure policies
* Kiểm tra quyền tạo Azure resources với tư cách quản trị viên được ủy quyền và xem Azure Activity Log
* Lab B:Triển khai governance và compliance với Azure initiatives và resource locks
* Triển khai Azure tags dùng Azure policies và initiatives
* Thực hiện Azure resource locks

- Module 12: Data Services
+ Content Delivery Network
+ File Sync
+ Import and Export Service
+ Data Box
+ Lab:Triển khai Azure File Sync
* Chuẩn bị hạ tầng cho Azure File Sync
* Triển Khai Azure File Sync

- Triển khai hạ tầng mạng hybrid.
- Xây dựng website trên Azure với custom domain.
- Dự toán chi phí sử dụng VM và App services trên Azure