NHAT NGHE

Triển Khai Hạ Tầng Ảo Hóa Microsoft Azure

Điện toán đám mây đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc triển khai hạ tầng mạng của doanh nghiệp, là chuyên viên quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp bạn cần phải hiểu rõ các dịch vụ và kỹ thuật cơ bản về đám mây

Học Phí: 5.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Điện toán đám mây đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc triển khai hạ tầng mạng của doanh nghiệp, là chuyên viên quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp bạn cần phải hiểu rõ các dịch vụ và kỹ thuật cơ bản về đám mây.
Microsoft Azure là một nền tảng ảo hóa sử dụng công nghệ điện toán đám mây do Microsoft phát triển, nhằm cung cấp các ứng dụng đám mây sử dụng trong môi trường Internet kết hợp với môi trường tại chỗ.
Khóa học Triển Khai Hạ Tầng Ảo Hóa Microsoft Azure sẽ giới thiệu về đám mây và các kỹ thuật để triển khai các dịch vụ hạ tầng mạng ảo dựa trên nền tảng Microsoft Azure.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học Triển Khai Hạ Tầng Ảo Hóa Microsoft Azure, giúp cho quản trị viên hiểu rõ các lợi ích và các dịch vụ ảo hóa mà Microsoft Azure cung cấp.
Học viên sẽ học cách triển khai các thành phần hạ tầng mạng như virtual network (mạng ảo), virtual machines (VM), các dịch vụ lưu trữ trong Azure, web và các ứng dụng di động. Học viên cũng sẽ tìm hiểu cách lập kế hoạch và quản lý Azure Active Directory (Azure AD) và định cấu hình tích hợp Azure AD với Active Directory tại chỗ.
Hoàn thành khóa học này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức để triển khai hạ tầng ảo hóa cũng như các ứng dụng trên nền tảng Microsoft azure cho doanh nghiệp.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được Microsoft cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học có giá trị toàn Quốc.

- Đủ kiến thức để tham dự môn thi 70-533 (Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions) của Microsoft

* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Pearson Vue)

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Khóa học dành cho học viên có kiến thức cơ bản về hạ tầng mạng và Active Directory

NỘI DUNG HỌC

- Module 1: Giới Thiệu Microsoft Azure
+ Tổng quan về công nghệ đám mây
+ Tổng quan về Azure
+ Quản lý Azure bằng Azure portals
+ Quản lý Azure bằng PowerShell
+ Quản lý Azure bằng Azure CLI
+ Tổng quan về các mô hình triển khai Azure
+ Lab:
* Dùng Azure portals
* Sử dụng các tính năng Azure Resource Manager trong Azure portal
* Dùng Azure PowerShell
* Dùng Azure CLI

- Module 2: Triển khai và quản lý Azure networking
+ Tổng quan về Azure networking
+ Triển khai và quản lý virtual networks
+ Lab A:
* Tạo Azure virtual network dùng deployment template
* Tạo virtual network dùng Azure PowerShell
* Tạo virtual network dùng Azure CLI
* Cấu hình Azure virtual network
* Cấu hình kết nối virtual network
+ Lab B:
* Dùng Azure portal cấu hình VNet Peering
* Cấu hình VNet Peering–based service chaining
* Kiểm tra kết nối virtual network

- Module 3: Triển khai Microsoft Azure Virtual Machines và virtual machine scale sets
+ Tổng quan về Virtual Machines và virtual machine scale sets
+ Lập kế hoạch triển khai Virtual Machines và virtual machine scale sets
+ Triển khai Virtual Machine và virtual machine scale sets
+ Lab:
* Tạo Virtual Machines dùng Azure portal, Azure PowerShell, and Azure CLI
* Kiểm tra triển khai Virtual Machine
* Dùng Visual Studio và Azure Resource Manager template triển khai Virtual Machines
* Dùng Azure PowerShell và Azure Resource Manager template triển khai Virtual Machines
* Dùng Azure CLI và Azure Resource Manager template triển khai Virtual Machines

- Module 4: Quản lý Azure VMs
+ Cấu hình Azure VMs
+ Quản lý disks của Azure VMs
+ Quản lý và giám sát Azure VMs
+ Lab:
* Triển khai DSC
* Triển khai Storage Spaces–based volumes

- Module 5: Triển khai Azure App Service
+ Giới thiệu App Service
+ Lập kế hoạch triển khai app trong App Service
+ Triển khai và duy trì web apps
+ Cấu hình web apps
+ Giám sát web apps và WebJobs
+ Triển khai Traffic Manager
+ Lab:
* Tạo web apps
* Triển khai web app
* Quản lý web apps
* Triển khai Traffic Manager

- Module 6: Lập kết hoạch và triển khai Azure Storage
+ Lập kế hoạch lưu trữ
+ Triển khai và quản lý Azure Storage
+ Các giải pháp Azure hybrid storage
+ Triển khai Azure CDNs
+ Lab:
* Tạo và cấu hình Azure Storage
* Dùng Azure File storage

- Module 7: Triển khai containers trên Azure
+ Triển khai Windows và Linux containers trên Azure
+ Lab A:
* Triển khai Docker hosts trên Azure VMs
* Triển khai containers đến Azure VMs
* Triển khai multicontainer applications với Docker Compose đến Azure VMs
* Triển khai Azure Container Registry
* Triển khai Azure Container Service
+ Lab B:
* Tạo AKS cluster
* Quản lý AKS cluster

- Module 8: Lập kế hoạch và thực hiện sao lưu và khôi phục
+ Lập kế hoạch và triển khai Azure Backup
+ Tổng quan về Azure Site Recovery
+ Lập kế hoạch cho Site Recovery
+ Triển khai Site Recovery với Azure để phục hồi Site khi có sự cố
+ Lab:
* Bảo vệ dữ liệu với Azure Backup
* Triển khai bảo vệ Azure VMs dùng Site Recovery

- Module 9: Triển khai Azure Active Directory
+ Tạo và quản lý Azure AD tenants
+ Cấu hình truy cập ứng dụng với Azure AD
+ Tổng quan về Azure AD Premium
+ Lab:
* Quản trị Azure AD
* Cấu hình SSO
* Cấu hình Multi-Factor Authentication
* Cấu hình SSO từ máy tính chạy Windows 10

- Module 10: Quản lý hạ tầng Active Directory trong môi trường hybrid và môi trường cloud
+ Thiết kế và triển khai môi trường Active Directory bằng cách sử dụng Azure IaaS
+ Thực hiện directory synchronization giữa AD DS và Azure AD
+ Thực hiện single sign-on trong kịch bản federated
+ Lab:
* Cấu hình directory synchronization
* Synchronizing directories

- Module 11: Dùng Microsoft Azure để quản lý giám sát và tự động hóa
+ Các giải pháp giám sát và quản lý trên Azure
+ Triển khai Automation
+ Triển khai Automation runbooks
+ Triển khai quản lý tự động hóa
+ Lab:
* Cấu hình Automation accounts
* Tạo runbooks
- Triển khai hạ tầng mạng hybrid.
- Xây dựng website trên Azure với custom domain.
- Dự toán chi phí sử dụng VM và App services trên Azure