NHAT NGHE

Triển Khai Hạ Tầng Ảo Hóa Microsoft Azure

Điện toán đám mây đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc triển khai hạ tầng mạng của doanh nghiệp, là chuyên viên quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp ban cần phải hiểu rõ các dịch vụ và kỹ thuật cơ bản về đám mây.

Học Phí: 6.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Điện toán đám mây đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc triển khai hạ tầng mạng của doanh nghiệp, là chuyên viên quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp ban cần phải hiểu rõ các dịch vụ và kỹ thuật cơ bản về đám mây.
Microsoft Azure là một nền tảng ảo hóa sử dụng công nghệ điện toán đám mây do Microsoft phát triển, nhằm cung cấp các ứng dụng đám mây sử dụng trong môi trường Internet kết hợp với môi trường tại chỗ.
Khóa học Microsoft Azure Administrator sẽ giới thiệu về đám mây và các kỹ thuật để triển khai các dịch vụ hạ tầng mạng ảo dựa trên nền tảng Microsoft Azure.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học Microsoft Azure Administrator, giúp cho quản trị viên hiểu rõ các lợi ích và các dịch vụ ảo hóa mà Microsoft Azure cung cấp.
Học viên sẽ học cách triển khai các thành phần hạ tầng mạng như virtual network (mạng ảo), virtual machines (VM), các dịch vụ lưu trữ trong Azure, web và các ứng dụng di động. Học viên cũng sẽ tìm hiểu cách lập kế hoạch và quản lý Azure Active Directory (Azure AD) và định cấu hình tích hợp Azure AD với Active Directory tại chỗ.
Hoàn thành khóa học này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức để triển khai hạ tầng ảo hóa cũng như các ứng dụng trên nền tảng Microsoft azure cho doanh nghiệp.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được Microsoft cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ có giá trị toàn Quốc.

- Đủ kiến thức để tham dự môn thi AZ-104 (Microsoft Azure Administrator) của Microsoft

* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Pearson Vue)

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Khóa học dành cho học viên có kiến thức cơ bản về hạ tầng mạng và Active Directory

NỘI DUNG HỌC

- Module 1: Identity
● Create Azure users and groups in Azure Active Directory
● Manage users and groups in Azure Active Directory
● Secure your Azure resources with role-based access control
● Secure Azure Active Directory users with Multi-Factor Authentication
● Allow users to reset their password with Azure Active Directory self-service password reset
● Secure your application by using OpenID Connect and Azure AD

- Module 2: Governance and Compliance
● Analyze costs and create budgets with Azure Cost Management
● Predict costs and optimize spending for Azure
● Control and organize Azure resources with Azure Resource Manager
● Apply and monitor infrastructure standards with Azure Policy
● Create custom roles for Azure resources with role-based access control
● Manage access to an Azure subscription by using Azure role-based access control
● Secure your Azure resources with role-based access control

- Module 3: Azure Administration
● Core Cloud Services - Manage services with the Azure portal
● Control and organize Azure resources with Azure Resource Manager
● Build Azure Resource Manager templates
● Automate Azure tasks using scripts with PowerShell
● Manage virtual machines with the Azure CLI
Module 04 - Virtual Networking
● Networking Fundamentals - Principals
● Design an IP addressing schema for your Azure deployment
● Secure and isolate access to Azure resources by using network security groups and service endpoints

- Module 4: Virtual Networking
● Networking Fundamentals - Principals
● Design an IP addressing schema for your Azure deployment
● Secure and isolate access to Azure resources by using network security groups and service endpoints

- Module 5: Intersite Connectivity
Distribute your services across Azure virtual networks and integrate them by using virtual network peering
● Connect your on-premises network to Azure with VPN Gateway
● Connect your on-premises network to the Microsoft global network by using ExpressRoute

- Module 6: Network Traffic Management
● Manage and control traffic flow in your Azure deployment with routes
● Improve application scalability and resiliency by using Azure Load Balancer
● Load balance your web service traffic with Application Gateway
● Enhance your service availability and data locality by using Azure Traffic Manager

- Module 7: Azure Storage
● Create an Azure Storage account ● Secure your Azure Storage ● Optimize storage performance and costs using Blob storage tiers
● Make your application storage highly available with read-access geo-redundant storage
● Copy and move blobs from one container or storage account to another from the command line and in code
● Move large amounts of data to the cloud by using Azure Data Box family
● Monitor, diagnose, and troubleshoot your Azure storage

- Module 8: Azure Virtual Machines
● Build a scalable application with virtual machine scale sets
● Deploy Azure virtual machines from VHD templates
● Choose the right disk storage for your virtual machine workload
● Add and size disks in Azure virtual machines
● Protect your virtual machine settings with Azure Automation State Configuration

- Module 9: Serverless Computing
● Host a web application with Azure App service
● Stage a web app deployment for testing and rollback by using App Service deployment slots
● Scale an App Service web app to efficiently meet demand with App Service scale up and scale out
● Dynamically meet changing web app performance requirements with autoscale rules
● Capture and view page load times in your Azure web app with Application Insights
● Run Docker containers with Azure Container Instances
● Introduction to the Azure Kubernetes Service

- Module 10: Data Protection
● Protect your virtual machines by using Azure Backup
● Back up and restore your Azure SQL database
● Protect your Azure infrastructure with Azure Site Recovery
● Protect your on-premises infrastructure from disasters with Azure Site Recovery

- Module 11: Monitoring
● Analyze your Azure infrastructure by using Azure Monitor logs
● Improve incident response with alerting on Azure
● Monitor the health of your Azure virtual machine by collecting and analyzing diagnostic data
● Monitor, diagnose, and troubleshoot your Azure storage

● VPN Point to Azure site
● Migrate physical server to Azure VM
● Migrate Hyper-V VMs to Azure