NHAT NGHE

Easy C# - Lập Trình Căn Bản Dùng C#

Chương trình được thiết kế để cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về C#, học trực tiếp lý thuyết & thực hành ngay trên máy, dựa trên nguyên tắc Step by step và Learn by Example. Lớp học được thiết kế dành cho người chưa có kiến thức về lập trình.

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 2 tháng (tuần 3 buổi, buổi 2 giờ) hoặc 1,5 tháng (tuần 3 buổi, buổi 3 giờ)
  • Chương Trình Học: Web & Database

Học Phí: 2.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

• Kiến thức chung về lập trình.
• Kiến thức về lập trình C# cơ bản.
• Kiến thức cơ bản về thuật toán.
• Kiến thức về lập trình database cơ bản.
• Kiến thức về lập trình application cơ bản bằng C#.
• Kiến thức về lập trình web cơ bản phía frontend (HTML, CSS, JavaScript) và backend (C#, SQL)
• Được tư vấn các hướng và các môn học tiếp theo.
Sau khi hoàn tất khóa học học viên có 1 kiến thức cơ bản về lập trình được tư vấn để có thể lựa chọn hướng phát triển tiếp theo cho bản thân (web, app, mobile).

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản về ngôn ngữ C#.
- Xây dựng ứng dụng quản lý đơn giản kết nối CSDL MS-SQL Server 2012.
- Bước đầu tiếp cận với hướng lập trình web và lập trình trên thiết bị di dộng.
- Cung cấp nền tảng kiến thức học tiếp các lớp về lập trình.
+ Lập trình Web.
+ Lập trình thiết bị di động.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kiến thức căn bản phổ thông, suy luận, yêu thích lập trình.

NỘI DUNG HỌC

• Giới thiệu về lập trình, giới thiệu các ngôn ngữ lập trình
• Giới thiệu về lập trình C#.
• Cài đặt môi trường lập trình C# - Visual Studio
• Biến, kiểu dữ liệu, phép toán, ép kiểu….
• Tạo project, nhập xuất dữ liệu
Phát triển chương trình đầu tiên
• Cấu trúc if
• Cấu trúc if else
• if lồng nhau
• switch case…
Phát triển chương trình tùy theo điều kiện mà có cách thực thi khác nhau.
For
While
do…while
Mảng, duyệt mảng, các thuật toán với mảng
Mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều;
Phát triển chương trình có khối lệnh được thực thi nhiều lần theo điều kiện
Phát triển chương trình có mảng, phối hợp mảng với if, for
• function
• Truyền đối số, trả về giá trị
• Biến toàn cục và biến cục bộ
Phát triển chương trình với các khối lệnh được phân tách thành các function
• Lớp (Class)
• Đối tượng (Object)
• Thuộc tính (property)
• Phương thức (method)
• Hàm tạo (Constructor)
• Nạp chồng (Overloading)
• Kế thừa (Inheritance)
• Ghi đè (Overriding)
• Trừu tượng (Abstract)
• Giao diện (Interface)
Phát triển chương trình theo cách hướng đối tượng
• Tạo project Winform, tìm hiểu về bản chất OOP của các chương trình winform
• Các control cơ bản Button, Label, Checkbox, RadioButton, ListBox, ComboBox, Menu…
Phát triển chương trình có giao diện đồ Winform
• Database
• Cài đặt SQLServer
• Phân tích thiết kế database cơ bản
Phân tích thiết kế 1 database bán hàng cơ bản
• Tạo và quản lý database bằng thao tác
Tạo 1 database bán hàng cơ bản bằng thao tác
• Tạo database, table, khóa chính, khóa ngoại, quan hệ.. bằng lệnh
• Các thao tác xem, thêm, xóa sửa dữ liệu…. bằng lệnh
Quản lý tạo, xem, thêm, xóa, sửa bằng lệnh
• Từ winform kết nối database
• Dùng các control trên Winform để tương tác với database (xem, thêm, xóa, sửa).
Phát triển các phần mềm có giao diện đồ họa kết hợp với cơ sở dữ liệu.
• Tạo tài liệu HTML
• Các thẻ cơ bản trong HTML
Phát triển trang web với các thẻ HTML cơ bản
• Cấu trúc CSS
• Cách dùng inline và các dạng selector css (HTML selector, Class selector, Id selector..)
• Các thuộc tính cơ bản của CSS
Phát triển các trang web cơ bản phối hợp CSS với HTML
• Lập trình JavaScript
Phát triển trang web cơ bản sử dụng javascript. Phối hợp HTML+CSS+JavaScript
• WebForm.
• Backend, Webform kết nối với database
• Webform xem, thêm, xóa, sửa database SQL Server
Phát triển các trang web cơ bản phía backend làm việc với cơ sở dữ liệu SQLServer
Tư vấn các hướng phát triển cho người học.
Tùy theo hướng học viên lựa chọn để phát triển mà tư vấn các môn và lộ trình cho phù hợp.