NHAT NGHE

Mastering Exchange Server 2016

Khóa học cung cấp cho Học viên các kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc lập kế hoạch, triển khai, quản lý, bảm mật và hỗ trợ người dùng trên nền tảng hệ thống Microsoft Exchange Server 2016.

Học Phí: 6.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học cung cấp cho Học viên các kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc lập kế hoạch, triển khai, quản lý, bảm mật và hỗ trợ người dùng Microsoft Exchange Server 2016.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Thiết kế và triển khai hệ thống Mail Exchange Server 2016 theo quy mô tổ chức.
- Lập kế hoạch,triển khai và cấu hình các dịch vụ Mailbox, Client Access và Message Transport.
- Triển khai giải pháp cân bằng tải và hỗ trợ khả năng chịu lỗi cho hệ thống Exchange Server 2016.
- Triển khai và cấu hình các chính sách,tuân thủ và bảo mật cho dịch vụ tin nhắn và thư điện tử.
- Thiết kế và nâng cấp chuyển đổi từ hệ thống mail phiên bản trước sang hệ thống Exchange Server 2016 cũng như thực hiện các giải pháp tích hợp hay giao tiếp với Exchange Online.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT

NỘI DUNG HỌC

+ Lesson 1: Overview of Exchange Server 2016
+ Lesson 2: Requirements and Deployment Options for Exchange Server 2016
+ Lab: Deploying Exchange Server 2016
+ Lesson 1: Exchange Server 2016 management
+ Lesson 2: Overview of the Exchange 2016 Mailbox server
+ Lesson 3: Configuring Mailbox servers
+ Lab: Configuring Mailbox servers
+ Lesson 1: Exchange Server 2016 recipients
+ Lesson 2: Managing Exchange Server recipients
+ Lab A: Managing Exchange Server recipient objects and public folders
+ Lesson 3: Configuring address lists and policies
+ Lab B: Managing Exchange Server email address lists and policies
+ Lesson 1: Overview of the Exchange Management Shell
+ Lesson 2: Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell
+ Lesson 3: Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell scripts
+ Lab: Managing Exchange Server and recipient objects by using Exchange Management Shell
+ Lesson 1: Configuring client access services in Exchange Server 2016
+ Lesson 2: Managing client services
+ Lab A: Deploying and configuring client access services on Exchange Server 2016
+ Lesson 3: Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services 5-23
+ Lesson 4: Configuring Outlook on the web
+ Lesson 5: Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016
+ Lab B: Deploying and configuring client access services on Exchange Server
+ Lesson 1: High availability in Exchange Server 2016
+ Lesson 2: Configuring highly available mailbox databases
+ Lab A: Implementing DAGs
+ Lesson 3: Configuring high availability of Client Access services
+ Lab B: Implementing and testing high availability
+ Lesson 1: Implementing Exchange Server 2016 backup
+ Lab A: Backing up Exchange Server 2016
+ Lesson 2: Implementing Exchange Server 2016 recovery
+ Lab B: Implementing disaster recovery for Exchange Server 2016
+ Lesson 1: Overview of message transport
+ Lesson 2: Configuring message transport
+ Lesson 3: Managing transport rules
+ Lab: Configuring message transport
+ Lesson 1: Deploying and managing an Edge Transport server for message security
+ Lesson 2: Implementing an antivirus solution for Exchange Server 2016
+ Lesson 3: Implementing an antispam solution for Exchange Server 2016
+ Lab: Configuring message security
+ Lesson 1: Overview of Exchange Online and Office 365
+ Lesson 2: Managing Exchange Online
+ Lesson 3: Implementing the migration to Exchange Online
+ Lab: Managing Exchange Online
+ Lesson 1: Monitoring Exchange Server 2016 11-2
+ Lesson 2: Troubleshooting Exchange Server 2016
+ Lab: Monitoring and troubleshooting Exchange Server 2016
+ Lesson 1: Securing Exchange Server with RBAC
+ Lesson 2: Configuring audit logging on Exchange Server 2016
+ Lesson 3: Maintaining Exchange Server 2016
+ Lab: Securing and maintaining Exchange Server 2016
+ Lesson 1: New features in Exchange Server 2016
+ Lesson 2: Gathering business requirements for an Exchange Server 2016 deployment
+ Lesson 3: Planning for an Exchange Server 2016 deployment
+ Lesson 4: Designing a UM deployment
+ Lab: Planning Exchange Server 2016 deployments
+ Lesson 1: Planning Exchange Server hardware requirements
+ Lesson 2: Planning Exchange Server for virtualization and Azure integration
+ Lesson 3: Planning and implementing public folders
+ Lab: Plan and implement Exchange virtualization, mailbox databases, and public folders
+ Lesson 1: Designing message routing
+ Lesson 2: Designing transport services
+ Lesson 3: Designing the message-routing perimeter
+ Lesson 4: Designing and implementing transport compliance
+ Lab: Planning and deploying message transport
+ Lesson 1: Planning Exchange Server 2016 clients
+ Lesson 2: Planning for client access
+ Lesson 3: Planning and implementing Microsoft Office Online Server
+ Lesson 4: Planning and implementing coexistence of SharePoint 2016 with Exchange
+ Lesson 5: Designing external client access
+ Lab: Planning and deploying client access solutions
+ Lesson 1: Planning high availability for Exchange Server 2016
+ Lesson 2: Planning for load balancing
+ Lesson 3: Planning for site resilience
+ Lab: Designing and implementing site resilience
+ Lesson 1: Using Managed Availability to improve high availability
+ Lesson 2: Implementing DSC
+ Lab: Maintaining Exchange Server 2016
+ Lesson 1: Planning messaging security
+ Lesson 2: Designing and implementing AD RMS and Azure RMS integration
+ Lab: Designing message security
+ Lesson 1: Overview of messaging records management and archiving
+ Lesson 2: Designing In-Place Archiving
+ Lesson 3: Designing and implementing message retention
+ Lab: Designing and implementing message retention
+ Lesson 1: Designing and implementing data loss prevention
+ Lesson 2: Designing and implementing In-Place Hold
+ Lesson 3: Designing and implementing In-Place eDiscovery
+ Lab: Designing and implementing messaging compliance
+ Lesson 1: Designing and implementing federation
+ Lesson 2: Designing coexistence between Exchange Server organizations
+ Lesson 3: Designing and implementing cross-forest mailbox moves
+ Lab: Implementing messaging coexistence
+ Lesson 1: Planning an upgrade from previous Exchange Server versions
+ Lesson 2: Implementing the upgrade from previous Exchange versions
+ Lab: Upgrading from Exchange Server 2013 to Exchange Server 2016
+ Lesson 1: Basics of a hybrid deployment
+ Lesson 2: Planning and implementing a hybrid deployment
+ Lesson 3: Implementing advanced functionality for hybrid deployments
+ Lab: Designing integration with Exchange Online