NHAT NGHE

Quản Trị Hệ Thống Mạng Linux: LPI Advanced V8.2

Trang bị cho học viên những kỹ thuật nâng cao để có thể xây dựng và quản trị hệ thống mạng phức tạp với độ sẵn sàng cao (24x7) hoàn toàn trên nền Linux hoặc tích hợp chung với Microsoft Windows

Học Phí: 3.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX. Giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source, học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Trang bị cho học viên những kỹ thuật nâng cao để có thể xây dựng và quản trị hệ thống mạng phức tạp với độ sẵn sàng cao (24x7) hoàn toàn trên nền Linux hoặc tích hợp chung với Microsoft Windows.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Đã hoàn tất khóa học Linux LPI 1&2 tại Nhất Nghệ hoặc có kiến thức tương đương

NỘI DUNG HỌC

Lab 1: Active directory and Samba
Lab 2: Active directory and Bind
Lab 3: Openvpn site to site
Lab 4: Openvpn client to site
Lab 1: Multiple PHP version with Apache on CentOS 8
Lab 2: phpMyAdmin
Lab 3: Nginx : Reverse Proxy
Lab 1: Zimbra - antivirus - antispam
Lab 1: MySQL Master-Slave replication
Lab 2: MySQL Master- Master replication
Lab 3: Haproxy – Keepalive
Lab 4: High Availability MariaDB Galera Cluster
Lab 5: Mysql cluster
Lab 1: Nagios - Monitor Network Services
Lab 2: Cacti - Monitor Windows Server - Cisco Switch Router
Lab 3: VPS - KVM
Lab 1: Gluster
Lab 2: Auditd
Lab 3: PAM
Lab 1: Microsoft SQL Server 2019
Lab 2: Oracle database 19c