NHAT NGHE

MCSE Cloud Platform & Infrastructure

MCSE Cloud Platform & Infrastructure là chương trình đào tạo kỹ sư quản trị hệ thống phiên bản mới nhất của Microsoft. Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý, vận hành cũng như khắc phục sự cố trong môi trường Windows Server 2012.

Học Phí: 3.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

MCSE Cloud Platform & Infrastructure là chương trình đào tạo kỹ sư quản trị hệ thống phiên bản mới nhất của Microsoft. Chương trình MCSE được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý, vận hành cũng như khắc phục sự cố trong môi trường Windows Server 2012.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Hoàn tất chương trình, Học viên đủ khả năng:
1. Thiết Kế, Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2012
2. Đây là chương trình tốt nhất dành cho các bạn đã học MCSA 2003 hoặc MCSA 2008 muốn cập nhật kiến thức và công nghệ mới nhất trên nền tảng Windows Server 2012 (không cần học MCSA 2012)

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

- Học viên đã có MCSA 2012 và vượt qua kỳ thi quốc tế 70-413 hoặc 70-414 sẽ đạt được chứng chỉ MCSE Cloud Platform & Infrastructure.
* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Pearson Vue)
- Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được Microsoft cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học MCSA 2003, MCSA 2008 hoặc có kiến thức tương đương

NỘI DUNG HỌC

+ Module 1: Planning Server Upgrade and Migration
+ Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
+ Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
+ Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
+ Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
+ Module 6: Designing and Implementing an OU Infrastructure and AD DS Permissions Model
+ Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
+ Module 8: Designing and Implementing an AD DS Physical Topology
+ Module 9: Planning and Implementing Storage
+ Module 10: Planning and Implementing File Services
+ Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
+ Module 12: Designing and Implementing Network Protection
+ Module 13: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
+ Module 14: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
+ Module 15: Planning and Deploying Virtual Machines
+ Module 16: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
+ Module 17: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
+ Module 18: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
+ Module 19: Planning and Implementing a Highly Available Infrastructure Using Failover Clustering
+ Module 20: Planning and Implementing an Server Updates Infrastructure
+ Module 21: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
+ Module 22: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
+ Module 23: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
+ Module 24: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure