NHAT NGHE

MCSE:Core Infrastructure

MCSE Core Infrastructure là chương trình đào tạo kỹ sư quản trị hệ thống phiên bản mới nhất của Microsoft. Chương trình MCSE được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế, triển khai, quản lý, vận hành,bảo mật cũng như khắc phục sự cố trong môi trường Windows Server 2012 và Windows Server 2016.

Học Phí: 3.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

MCSE Core Infrastructure là chương trình đào tạo kỹ sư quản trị hệ thống phiên bản mới nhất của Microsoft. Chương trình MCSE được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế, triển khai, quản lý, vận hành,bảo mật cũng như khắc phục sự cố trong môi trường Windows Server 2012 và Windows Server 2016.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Hoàn tất chương trình, Học viên đủ khả năng:
1. Thiết Kế, Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2012 và WIndows Server 2016 bao gồm các vấn đề quan trọng như các giải pháp triển khai máy chủ,Ảo hóa máy chủ,các giải pháp triển khai hạ tầng truy cập mạng.. 2.Thiết Kế và Triển Khai Bảo Mật trong môi trường Windows Server 2016 như các phương thức và công nghệ bảo mật các máy chủ vật lý và các máy chủ ảo hóa.các giải pháp bảo mật cho môi trường Active Directory,các giải pháp phát hiện tấn công … 3. Đây là chương trình tốt nhất dành cho các bạn đã học MCSA 2003 hoặc MCSA 2008,MCSA 2012,MCSA 2016 muốn cập nhật kiến thức và công nghệ mới nhất trên nền tảng Windows Server 2012 và Windows Server 2016

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

- Học viên đã có MCSA 2012 và vượt qua kỳ thi quốc tế 70-413 hoặc 70-414 sẽ đạt được chứng chỉ MCSE Core Infrastructure..
* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Pearson Vue)
- Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được Microsoft cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học MCSA 2003, MCSA 2008,MCSA 2012,MCSA 2016 hoặc có kiến thức tương đương

NỘI DUNG HỌC

+ Module 1: Planning Server Upgrade and Migration
+ Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
+ Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
+ Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
+ Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
+ Module 6: Designing and Implementing an OU Infrastructure and AD DS Permissions Model
+ Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
+ Module 8: Designing and Implementing an AD DS Physical Topology
+ Module 9: Planning and Implementing Storage
+ Module 10: Planning and Implementing File Services
+ Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
+ Module 12: Designing and Implementing Network Protection
Module 1: Attacks, breach detection, and Sysinternals tools
Module 2: Protecting credentials and privileged access
Module 3: Limiting administrator rights with Just Enough Administration
Module 4: Privileged access management and administrative forests
Module 5: Mitigating malware and threats
Module 6: Analyzing activity with advanced auditing and log analytics
Module 7: Deploying and configuring Advanced Threat Analytics and Microsoft Operations Management Suite
Module 8: Secure virtualization infrastructure
Module 9: Securing application development and server-workload infrastructure
Module 10: Planning and protecting data
Module 11: Optimizing and securing file services
Module 12: Securing network traffic with firewalls and encryption
Module 13: Securing network traffic