NHAT NGHE

Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101)

Khóa học tập trung vào ba yếu tố chính của Microsoft 365 enterprise administration: ● Quản lý bảo mật Microsoft 365 ● Quản lý tuân thủ Microsoft 365 ● Quản lý thiết bị Microsoft 365

Học Phí: 6.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học tập trung vào ba yếu tố chính của Microsoft 365 enterprise administration. Quản lý bảo mật Microsoft 365 - Quản lý tuân thủ Microsoft 365 - Quản lý thiết bị Microsoft 365

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:
• Quản lý bảo mật Microsoft 365:
o Hoc viên có khả năng kiểm tra tất cả các loại threat vectors và data breaches mà doanh nghiệp đang đối mặt. bạn sẽ tìm hiểu cách các giải pháp bảo mật của Microsoft 365 giải quyết các mối đe dọa bảo mật này.
o Hiểu về Microsoft Secure Score, Zero Trust security model, và Azure Active Directory Identity Protection
o Bạn sẽ học cách quản lý các dịch vụ bảo mật của Microsoft 365 bao gồm Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Office 365, Safe Attachments, và Safe Links.
• Quản lý tuân thủ Microsoft 365
o Phần này sẽ tìm hiểu về các thành phần chính của quản trị dữ liệu, bao gồm Microsoft 365 compliance score, Information Rights Management, Office 365 message encryption, và data loss prevention (DLP)
o Nghiện cứu về in-place records management in SharePoint, và Retention policies trong Security and Compliance Center.
o Tìm hiểu về information barriers trong Exchange Online, Tạo DLP policies từ built-in templates, tạo custom DLP policies, tạo DLP policies để bảo vệ tài liệu, vào tạo policy tips.
• Quản lý Microsoft 365 Device
o Phần này sẽ tập trung vào quản lý thiết bị với Microsoft 365, lập kế hoạch quản lý Windows 10 devices co-management
o Tìm hiểu về cách chuyển từ Configuration Manager sang Microsoft Intune, và Microsoft Store for Business and application management
o Triển khai Windows Autopilot, Desktop Analytics, và Mobile Device Management (MDM).

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Khóa học này yêu cầu người học có kỹ năng và kinh nghiệm với các công nghệ và khái niệm sau:
• Hiểu biết thành thạo về DNS và có kiến thức cơ bản với các dịch vụ Microsoft 365.
• Hiểu biết về hệ thống CNTT

NỘI DUNG HỌC

• Threat Vectors và Data Breaches
• Zero Trust Model
• Giải pháp bảo mật trong Microsoft 365
• Giới thiệu Microsoft Secure Score
• Privileged Identity Management
• Giới thiệu Azure Active Directory Identity Protection
Lab :
• Exercise 1 – Đăng Ký Microsoft 365 Tenant
• Exercise 2 – PIM Resource Workflows
• Giới thiệu Exchange Online Protection
• Giới thiệu Microsoft Defender for Office 365
• Quản lý Safe Attachments
• Quản lý Safe Links
• Xem báo cáo trong Microsoft 365 security services
Lab :
• Exercise 1 – Implement a Safe Attachments policy
• Exercise 2 – Implement a Safe Links policy
• Tìm hiểu threat intelligence trong Microsoft 365
• Tìm hiểu Security Dashboard
• Triển khai Microsoft Defender for Identity
• Triển khai Microsoft Cloud Application Security
Lab :
• Exercises 1 and 2 - Implement Threat Intelligence
• Exercises 3 through 6 – Implement Threat Intelligence
• Tìm hiểu archiving trong Microsoft 365
• Tìm hiểu retention trong Microsoft 365
• Tìm hiểu Information Rights Management
• Tìm hiểu Office 365 Message Encryption
• Tìm hiểu In-place Records Management SharePoint
• Tìm hiểu Data Loss Prevention trong Microsoft 365
Lab :
• Exercises 1 và 2 – Implement Message Encryption and IRM
• Exercises 1 and 2 – Implement Archiving and Retention Configuring
• Đánh giá mức độ sẵn sàng tuân thủ
• Triển khai compliance solutions
• Tạo information barriers trong Microsoft 365
• Tạo DLP policy từ built-in template
• Tạo custom DLP policy
• Tạo DLP policy bảo vệ documents
• Triển khai policy tips cho DLP policies
Lab : Triển khai DLP Policies
• Quản Lý Retention cho Email
• Troubleshooting Data Governance
• Triển khai Azure Information Protection (AIP)
• Triển khai các tính năng nâng cao của AIP
• Triển khai Windows Information Protection (WIP)
Lab :
• Exercise 1 – Triển Khai AIP
• Exercise 2 – Triển khai WIP
• Quản Lý Retention cho Email
• Troubleshooting Data Governance
• Triển khai Azure Information Protection (AIP)
• Triển khai các tính năng nâng cao của AIP
• Triển khai Windows Information Protection (WIP)
Lab :
• Exercise 1 – Triển Khai AIP
• Exercise 2 – Triển khai WIP
• Tìm kiếm nội dung trong Security and Compliance Center
• Điều tra Auditing Log
• Quản lý Advanced eDiscovery
Lab :
• Exercise 1 – Triển khai Data Subject Request
• Exercise 2 – Điều tra dữ liệu trong Microsoft 365
• Giới thiệu vể Co-management
• Chuẩn bị Windows 10 Devices cho Co-management
• Chuyển từ Configuration Manager sang Intune
• Giới thiệu về Microsoft Store for Business
• Lập kế hoạch Mobile Application Management
Lab : Exercises 1 và 2 – Triển khai Microsoft Store for Business
• Các tình huống triển khai Windows 10
• Triển khai Windows Autopilot
• Lập kế hoạch kích hoạt Windows 10
• Giải quyết lỗi nâng cấp Windows 10
• Giới thiệu về Windows Analytics
• Lập kế hoạch Mobile Device Management
• Triển khai Mobile Device Management
• Enrolling Devices to MDM
• Quản lý Device Compliance
Lab :
• Exercises 1 through 3 – Enable Device Management with Intune
• Exercise 4 - Enroll a Windows 10 Device
• Exercise 5 - Manage and Monitor a Device in Intune