NHAT NGHE

Mastering Microsoft 365 Enterprise (MS-100)

Microsoft 365 là bộ sản phẩm dựa trên nền tảng đám mây của Microsoft, cung cấp các dịch vụ bao gồm: Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Teams và bộ Microsoft Office ProPlus. Người dùng sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau và ở bất kỳ đâu trên thế giới đều có thể truy cập các dịch vụ này thông qua Internet. Để triển khai Microsoft 365 cho doanh nghiệp một cách hiệu quả, quản trị viên phải lập kế hoạch quản lý các tài khoản người dùng trên nền tảng đám mây và các tài khoản đã tồn tại trong môi trường mạng tại chỗ. Ngoài ra quản trị viên có thể lập kế hoạch phát triển các ứng dụng dành riêng cho doanh nghiệp trên Sharepoint online

Học Phí: 6.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Microsoft 365 là bộ sản phẩm dựa trên nền tảng đám mây của Microsoft, cung cấp các dịch vụ bao gồm: Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Teams và bộ Microsoft Office ProPlus. Người dùng sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau và ở bất kỳ đâu trên thế giới đều có thể truy cập các dịch vụ này thông qua Internet. Để triển khai Microsoft 365 cho doanh nghiệp một cách hiệu quả, quản trị viên phải lập kế hoạch quản lý các tài khoản người dùng trên nền tảng đám mây và các tài khoản đã tồn tại trong môi trường mạng tại chỗ. Ngoài ra quản trị viên có thể lập kế hoạch phát triển các ứng dụng dành riêng cho doanh nghiệp trên Sharepoint online

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học Quản Trị Microsoft 365 Enterprise, giúp cho quản trị viên hiểu rõ các tính năng của các thành phần trong Microsoft 365, từ đó có thể chọn lựa gói đăng ký nào phù hợp để triển khai Microsoft 365 cho doanh nghiệp. Khóa học Quản Trị Microsoft 365 Enterprise tập trung vào 3 yếu tố Trung Tâm của Microsoft 365 gồm: Quản trị dịch vụ Microsoft 365, Quản lý office 365 và Quản lý xác thực danh tách Microsoft 365.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

- Hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Nhất Nghệ Academy
- Đủ kiến thức tham gia kỳ thi quốc tế MS-100T00 Microsoft 365 Identity and Services

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Khóa học dành cho học viên có kiến thức cơ bản về Active Directory

NỘI DUNG HỌC

• Planning Microsoft 365 in your On-premises Infrastructure
• Planning Your Identity and Authentication Solution
• Planning Your Service Setup
• Planning Your Hybrid Enviroment
• Planning Your Migration to Office 365
• Planning  Your Microsoft 365 Experience
• Configuring  Your Microsoft 365 Experience
• Managing User Accounts and Licenses in Microsoft 365
• Managing Security Groups in Microsoft 365
• Implementing Your Domain Services
• Leveraging FastTrack and Partner Services
Lab : Configuring your Microsoft 365 Tenant
• Exercise 1 - Set up a Microsoft 365 Trial Tenant
⎫ Task 1 - Obtain Your Office 365 Credentials
⎫ Task 2 - Set up the Organization Profile
⎫ Task 3 - Add a Custom Domain
⎫ Task 4 - Create Office 365 User Accounts
⎫ Task 5 - Create and Manage Groups
⎫ Task 6 - Prepare for Microsoft Azure Active Directory
⎫ Task 7 - Recover Groups using PowerShell
• Configuring Tenant Roles
• Managing Tenant Health and Services
Lab : Managing your Microsoft 365 Tenant
• Exercise 1 - Manage Administration Delegation
⎫ Task 1 - Assign Delegated Administrators in the Microsoft 365 Admin Center
⎫ Task 2 - Manage Delegated Administrators with Windows PowerShell
⎫ Task 3 - Verify Delegated Administration
• Exercise 2 - Monitor and Troubleshoot Office 365
⎫ Task 1 - Troubleshoot Mail Flow in Office 365
⎫ Task 2 - Monitor Service Health and Analyze Reports
⎫ Task 3 - Submit a Help Request to Microsoft Support
• Exchange Online Overview
• SharePoint Online Overview
• Teams Overview
• Additional Resources Overview
• Device Management Overview
Lab : Office 365 Overview
• Exercise 1 - Exchange Online Overview
⎫ Task 1 - Manage Recipients
⎫ Task 2 - Manage Groups
⎫ Task 3 - Upgrade Distribution Lists
⎫ Task 4 - Manage Resources
⎫ Task 5 - Configure a Naming Policy
⎫ Task 6 - Manage Contacts
⎫ Task 7 - Configure Messaging Protection
⎫ Task 8 - Manage Connection Filters
⎫ Task 9 - Manage Spam Filters
⎫ Task 10 - Manage Mail Flow Rules
⎫ Task 11 - Configure Accepted Domains
• Exercise 2 - SharePoint Online Overview
⎫ Task 1 - Site Management
⎫ Task 2 - Hierarchical Permissions
• Exercise 3 - Teams Overview
⎫ Task 1 - Manage Meeting Policies
⎫ Task 2 - Manage Meeting Settings
⎫ Task 3 - Manage Messaging Policies
⎫ Task 4 - Create a Resource Account
⎫ Task 5 - Create a Call Queue
⎫ Task 6 - Create a Calling Policy
⎫ Task 7 - Manage External Access
⎫ Task 8 - Manage Guest Access
⎫ Task 9 - Manage Team Settings
• Office 365 Client Overview
• Configuring Office Client Connectivity to Office 365
• Managing User-Driven Client Installations
• Managing Centralized Office 365 ProPlus Deployments
• Configuring Office Telemetry
• Configuring Microsoft Analytics
Lab : Managing Office 365 ProPlus installations
• Exercise 1 - Prepare an Office 365 ProPlus Managed Installation
• Exercise 2 - Manage a Centralized Office 365 ProPlus Installation
• Introduction to Identity Synchronization
• Planning for Azure AD Connect
• Implementing Azure AD Connect
• Managing Synchronized Identities
• Password Management in Microsoft 365
Lab : Implementing Identity Synchronization
• Exercise 1 - Set up your organization for identity synchronization
⎫ Task 1 - Configure your UPN suffix
⎫ Task 2 - Prepare problem user accounts
⎫ Task 3 - Run the IdFix tool and fix identified issues
⎫ Task 4 - Prepare for Directory Synchronization
⎫ Task 5 - Running Azure AD Connect and Performing a Full Synchronization
• Exercise 2 - Implement Identity Synchronization
⎫ Task 1 - Create an Identity Mismatch Scenario for Synchronization
⎫ Task 2 - Create Group Accounts to Test Synchronization
⎫ Task 3 - Change Group Membership to Test Synchronization
⎫ Task 4 - Force synchronization
⎫ Task 5 - Validate the Results of Directory Synchronization
⎫ Task 6 - Use Soft Matching to Troubleshoot Identity Mismatch
⎫ Task 7 - Use Hard Matching to Troubleshoot Identity Mismatch
• Exercise 3: Implement Password Management
⎫ Task 1 - Deploy Azure AD Pass-Through Authentication
⎫ Task 2 - Deploy Azure AD Smart Lockout
• Implementing Applications in Azure AD
• Configuring Azure AD App Proxy
• Designing Solutions for External Access