NHAT NGHE

Lập Trình Web: PHP + MySQL

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP có kết nối MySQL và công cụ hỗ trợ Dreamweaver, PHP designer, jquery, các tool, … Học viên sẽ được học từng bước (step by step) từ kiến thức cơ bản đến nâng cao như HTML, CSS, HTML5, CSS3, PHP, MySQL. Triển khai từng bước để hoàn thành các chức năng website như tin tức, bán hàng, …

Học Phí: 4.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP có kết nối MySQL và công cụ hỗ trợ Dreamweaver, PHP designer, jquery, các tool, … Học viên sẽ được học từng bước (step by step) từ kiến thức cơ bản đến nâng cao như HTML, CSS, HTML5, CSS3, PHP, MySQL. Triển khai từng bước để hoàn thành các chức năng website như tin tức, bán hàng, …

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Học viên có đầy đủ kiến thức tự mình xây dựng website tin tức hay website cho doanh nghiệp với mục đích giới thiệu hoạt động, giới thiệu sản phẩm, kinh doanh trực tuyến bằng ngôn ngữ PHP kết nối cơ sở dữ liệu MYSQL. Toàn bộ nội dung trên website là hoàn toàn động, dễ dàng được cập nhật thông qua hệ thống quản trị bảo mật với giao diện thân thiện.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Có kiến thức cơ bản về máy tính
- Yêu thích và đam mê kỹ thuật lập trình.
- Đã học qua một ngôn ngữ lập trình bất kỳ (Pascal,C,C++, C#, VB … ) là một lợi thế.

NỘI DUNG HỌC

1. Cài đặt và sử dụng các software cần thiết để làm website.
2. Mô hình hoạt động của dịch vụ web và các khái niệm cơ bản: webpage, website, http, html, web server, hosting, domain…
3. Cấu trúc của trang Web và các các tag HTML cơ bản.
4. Dreamweaver: cách sử dụng, các chế độ làm việc, các thành phần trên màn hình.
5. Liên kết: các loại địa chỉ (tuyệt đối, tương đối, gốc), các kiểu liên kết.
6. Hình ảnh: các loại hình ảnh, cách tìm hình trên google(theo kích thước, loại hình, màu sắc, thời gian).
7. Tạo và sử dụng Table: chèn table, các tab trong table (th, td, caption, thead, tbody…), định dạng, merge, split cells.
8. Dùng thẻ Iframe.
9. Chèn phim từ Youtube.
10. Cách tìm tọa độ 1 địa điểm trên thế giới và chèn bản đồ của địa điểm đó vào trang web.
11. Các tag html quan trọng phải biết: div, p, h1-h6, title, span, ul, ol, li, nav…
12. Kỹ thuật CSS: các loại style, vị trí đặt style, các thuộc tính định dạng cơ bản.
13. Kỹ thuật CSS: các thuộc tính định dạng: text, background, border, font, alignment, margin, padding, width, height, shadow, position, display, float…
14. Kỹ thuật CSS: selectors, xử lý các xung đột trong css, các nhúng và sử dụng font từ Google …
15. Form: các thuộc tính của form, các thành phần cơ bản trong form: text, textaea, select, radio, checkbox.
16 Các control trong form: search, email, url, tel, number, range, date, month, week, color…Các thuộc tính control quan trọng: autocomplete, autofocus, placeholder, require…
17. Javascript: các lệnh cơ bản, biến, lệnh lặp, lệnh if, truy xuất đối tượng trong trang, nhúng file javascript bên ngoài vào trang.
18. Jquery: Cách chọn phần tử, sử dụng các event, effect, các hàm ajax (load, $.get, $.post.…)…
1. Ý nghĩa, cách tìm mua và quản trị tên miền (domain).
2. Hosting: Các thông số phải biết, cách mua hosting, quản trị hosting, các phần mềm cần dùng.
3. Upload website tĩnh lên mạng internet.
1. Các ưu điểm của HTML5 và CSS3.
2. Các tag mới trong HTML5: video, audio, nav, footer, header …
3. Các thuộc tính mới trong HTML5.
4. CSS3: Muti columns, Round corners, Transform, Gradients, Fontface, Opacity, Text shadow…
5. Responsive và các nguyên tắc khi thực hiện.
6. Bootstrap 4: giới thiệu, cài đặt, sử dụng: Form, Navigation, Table, Button, Pagination , Card, Image, Alert, Carousel, Modal, Collapse, Flex, Tooltip, Scrollspy, Grid…
7. Thiết kế Layout cùng Bootstrap, những cách để có một layout đẹp.
1. Các khái niệm về CSDL: table, fields, primary key, field.
2. Các kiểu dữ liệu trong Mysql.
3. Sử dụng PHPMyadmin: Tạo, chỉnh, xóa các CSDL.
4. Sử dụng PHPMyadmin: Tạo, chỉnh, xóa cấu trúc các bảng dữ liệu.
5. Sử dụng PHPMyadmin: Quản lý dữ liệu trong các bảng .
6. Sử dụng ngôn ngữ SQL.
1. Các khái niệm căn bản: biến, hằng, chuỗi, toán tử…
2. Câu lệnh có điều kiện: if, if else…
3. Các lệnh lặp: for, while, cách dùng các lệnh break, continue…
4. Các hàm xử lý chuỗi.
5. Các hàm thời gian.
6. Các hàm quản lý file.
7. Các kiểu biến, tầm vực biến.
8. Phạm vi của biến.
9. Định nghĩa và sử dụng hàm.
10. Các lệnh include, require.
11. Array và cách sử dụng (tạo, duyệt phần tử).
12. Http header: ý nghĩa và các ứng dụng.
13. Biến Cookie và các ứng dụng.
14. Biến Session và các ứng dụng.
15. Xử lý dữ liệu từ form: tiếp nhận bằng Post, Get.
16. Hướng đối tượng: khái niệm, các thuộc tính, method.
17. Hướng đối tượng: các thuộc tính, các kiểu truy xuất thuộc tính.
18. Hướng đối tượng: khai báo và sử dụng class.
19. Hướng đối tượng: các method đặc biệt: __construct, __destruct…
20. Hướng đối tượng: class con.
21. Kết nối database dùng thư viện mysqli: ưu điểm của thư viện mysqli, cách thức kết nối, lấy dữ liệu, kiểm soát lỗi…
22. Kết nối database dùng thư viện mysqli: các cách trình bày dữ liệu và định dạng.
1. Chủ Đề 1: Các vấn đề về tổ chức, phát triển một website: layout (colums, menu, logo, màu sắc, độ dài dữ liệu, hình ảnh, tổ chức folder, các chức năng cần có trong 1 website,…). Tư vấn cách tìm, mua, download template html.
2. Chủ Đề 2: Xây dựng phần quản trị cho website: tạo class, tạo trang layout, menu, nhúng các trang thành phần theo tham số vào trang layout.
3. Chủ Đề 3: Tổ chức và viết code thực hiện trang đăng nhập, ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu, hạn chế truy cập, thoát…
4. Chủ Đề 4: Viết code quản lý tin: liệt kê danh sách tin, thêm mới, hiệu chỉnh, xoá tin, lọc tin, sort, search, ứng dụng form với method get để truyền tham số. Ứng dụng jquery để liên kết các list/menu chính-phụ.
5. Chủ Đề 5: Không thể không biết: Sử dụng các bộ công cụ soạn thảo web editor như CKEditor, TinyMCE: Cài đặt, cấu hình, sử dụng, custom…
6. Chủ Đề 6: Viết code quản lý loại tin: liệt kê loại tin, thêm mới, hiệu chỉnh, xoá loại tin
7. Chủ Đề 7: Viết code quản lý thể loại: liệt kê thể loại, thêm mới, hiệu chỉnh, xoá thể loại.
8. Chủ Đề 8: Viết code thực hiện thanh phân trang (dạng chữ, dạng số), áp dụng trong các trang liệt kê danh sách tin, loại tin, thể loại, users…
9. Chủ Đề 9: Tổ chức phần public cho một website. Gồm tổ chức folder, tạo class, trang layout và các trang con
10. Chủ Đề 10: Tạo trang tin xem nhiều, tin mới theo loại, tin nổi bật, hiển thị video …và nhúng vào trang layout.
11. Chủ Đề 11: Thực hiện thanh menu (jquery, csss3) nhiều cấp.
12. Chủ Đề 12: Thực hiện trang hiện chi tiết tin, nhúng vào trang layout và liên kết từ các tiêu đề.
13. Chủ Đề 13: Thực hiện tạo form nhập ý kiến (bình luận) của bạn đọc, quản trị ý kiến, hiển thị ý kiến bạn đọc.
14. Chủ Đề 14: Thực hiện trang hiển thị các tin trong một loại và liên kết từ menu.
15. Chủ Đề 15: Tổ chức và thực hiện chức năng tìm kiếm thông tin.
16. Chủ Đề 16: Thực hiện chức năng đăng ký thành viên, các cách thức tiếp nhận và kiểm soát dữ liệu nhập, mã hoá mật khẩu, gởi mail kích hoạt tài khoản.
17. Chủ Đề 17: Các ứng dụng của captcha image, thực hiện tạo captcha image, nhúng vào trang đăng ký, liên hệ…
18. Chủ Đề 18: Tạo trang liên hệ và gửi mail liên hệ.
19. Chủ Đề 19: Thực hiện chức năng đổi mật khẩu.
20. Chủ Đề 20: Thực hiện chức năng quên mật khẩu, bao gồm tạo mật khẩu mới, lưu database và gởi mail cho user.
21. Chủ Đề 21: Giải quyết vấn đề tiêu đề cho trang tuỳ theo ngữ cảnh.
22. Chủ Đề 22: Tổ chức và coding htaccess để có địa chỉ đẹp cho SEO
23. Chủ Đề 23: Thực hiện website đa ngôn ngữ.
24. Chủ Đề 24: Tổ chức website bán hàng: database, các chức năng cần có, tạo trang layout, tạo class…
25. Chủ Đề 25: Hiển thị sản phẩm mới, sản phẩm nổi bật…
26. Chủ Đề 26: Tổ chức và coding chức năng giỏ hàng (shopping cart), kết hợp đầy đủ PHP- Jquery–CSS. Bao gồm: lưu thông tin sản phẩm, hiện giỏ hàng, cập nhật và xoá sản phẩm trong giỏ hàng.
27. Chủ Đề 27: Tổ chức thanh toán và giao hàng cho khách.
28. Chủ Đề 28: Upload website php lên mạng. Cấu hình các thông số.
29. Chủ Đề 29: Vận hành website trên internet: Đăng ký và khai thác Google Analytis, WebbMaster Tools, phân tích tốc độ…
30. Chủ Đề 30: Các kỹ thuật tăng tốc website, các yếu tố làm cho website chạy nhanh/chậm. Cách phân tích dò các thành phần gây lỗi.
Xây dựng Website hoàn chỉnh dưới sự hướng dẫn của giảng viên