NHAT NGHE

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7]

Khóa học VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7] tập trung vào Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.7. Học viên sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng trong công tác cài đặt, cấu hình và quản trị nền tảng VMware vSphere®, bao gồm VMware ESXi™ và VMware vCenter Server™ dựa trên phiên bản ESXi 6.7 và vCenter Server 6.7.

Học Phí: 6.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] tập trung vào Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.7. Học viên sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng trong công tác cài đặt, cấu hình và quản trị nền tảng VMware vSphere®, bao gồm VMware ESXi™ và VMware vCenter Server™ dựa trên phiên bản ESXi 6.7 và vCenter Server 6.7.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Cài đặt, Cấu hình và Quản trị hệ thống mạng trên nền ảo hóa VMware vSphere™ 6.7.
- Xây dựng trung tâm dữ liệu (Data Center), máy chủ ảo (VPS) trên sản phẩm ESX/ESXi và vCenter Server.
- Chuyển đổi hệ thống mạng vật lý hiện tại qua nền ảo hóa.
- Quản lý & Giám sát hệ thống ảo hóa với vCenter Server.
- Sao lưu, phục hồi, tăng tính sẵn sàng với vCenter Server.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.
* Hoàn tất chương trình học viên đủ khả năng thi đạt chứng chỉ quốc tế VCP6-DCV khi tham dự 2 kỳ thi quốc tế sau:
+ 1. vSphere 6 Foundations Exam (Mã Môn thi: 2V0-620)
+ 2. VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization Exam (Mã Môn thi: 2V0-621)

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT.

NỘI DUNG HỌC


- Introductions and course logistics
- Course objectives
- References and resources

- Introduce components of the software-defined data center
- Describe where vSphere fits into the cloud architecture
- Install and use vSphere Client
- Overview of ESXi

- Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files
- Create and work with virtual machines and templates

- Introduce the vCenter Server architecture
- Deploy and configure vCenter Server Appliance
- Use vSphere Web Client
- Manage vCenter Server inventory objects and licenses

- Describe, create, and manage standard switches
- Configure virtual switch security and load-balancing policies
- Create, configure, and manage vSphere distributed switches, network connections, and port groups

- Introduce storage protocols and storage device types
- Discuss ESXi hosts using iSCSI and NFS storage
- Create and manage VMFS and NFS datastores
- Introduce VMware Virtual SAN™
- Introduce Virtual Volumes

- Use templates and cloning to deploy new virtual machines
- Modify and manage virtual machines
- Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
- Create and manage virtual machine snapshots
- Create vApps
- Introduce the types of content libraries and how to deploy and use them

- Introduce virtual CPU and memory concepts
- Configure and manage resource pools
- Describe methods for optimizing CPU and memory usage
- Use various tools to monitor resource usage
- Create and use alarms to report certain conditions or events
- Identify and troubleshoot virtual machine resource issues
- Introduce vRealize Operations Manager for data center monitoring and management

- Explain the vSphere HA architecture
- Configure and manage a vSphere HA cluster
- Use vSphere HA advanced parameters
- Introduce vSphere Fault Tolerance
- Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines
- Introduce vSphere Replication
- Use vSphere Data Protection to back up and restore data

- Describe the functions and benefits of a vSphere DRS cluster
- Configure and manage a vSphere DRS cluster
- Work with affinity and anti-affinity rules
- Use vSphere HA and vSphere DRS together for business continuity

- Use vSphere Update Manager to manage ESXi patching
- Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in
- Create patch baselines
- Use host profiles to manage host configuration compliance
- Scan and remediate hosts

- Install ESXi
- Introduce vCenter Server deployment options
- Describe vCenter Server hardware, software, and database requirements
- Discuss installation of vCenter Server Appliance and a vCenter Server instance
- Demonstrate vCenter Server installation