NHAT NGHE


VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5]

Khóa học VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] tập trung vào kỹ năng nâng cao về việc cấu hình và duy trì một cơ sở hạ tầng ảo hóa với tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng tốt.

Học Phí: 6.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] tập trung vào kỹ năng nâng cao về việc cấu hình và duy trì một cơ sở hạ tầng ảo hóa với tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng tốt.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Cấu hình và quản lý mạng ESXi và lưu trữ cho một doanh nghiệp lớn.
- Quản lý những thay đổi trong môi trường vSphere.
- Tối ưu hóa hiệu suất của tất cả các thành phần vSphere.
- Khắc phục sự cố lỗi hoạt động và xác định nguyên nhân sự cố.
- Sử dụng VMware vSphere® ESXi™ Shell và VMware vSphere® Management Assistant để quản lý vSphere.
- Sử dụng VMware vSphere® Auto Deploy™ để cung cấp ESXi hosts

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT.

NỘI DUNG HỌC


+ Introductions and course logistics
+ Course objectives
+ Additional resources

+ Describe the features and benefits of VMware Platform Services Controller™
+ Configure ESXi host access and authorization
+ Secure ESXi, vCenter Server, and virtual machines
+ Upgrade ESXi and vCenter Server instances

+ Understand the purpose of VMware vSphere® Command-Line Interface commands
+ Discuss options for running vSphere CLI commands
+ Deploy and configure vSphere Management Assistant
+ Use vmware-cmd for virtual machine operations

+ Review the vSphere performance troubleshooting methodology
+ Explain software and hardware virtualization techniques and their effects on performance
+ Use vSphere performance monitoring tools

+ Configure and manage vSphere distributed switches
+ Migrate virtual machines from standard switches to distributed switches
+ Explain distributed switch features such as port mirroring, LACP, QoS tagging, and NetFlow

+ Explain the performance features of network adapters
+ Explain the performance features of vSphere networking
+ Monitor key network performance metrics
+ Use vSphere Management Assistant to manage virtual network configurations
+ Troubleshoot common network performance problems

+ Explain vSphere storage APIs for array integration and storage awareness
+ Configure and assign virtual machine storage policies
+ Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control
+ Create and use virtual volumes in vSphere

+ Diagnose storage access problems
+ Configure VMware vSphere® Flash Read Cache™
+ Monitor key storage performance metrics
+ Troubleshoot common storage performance problems

+ Explain the CPU scheduler operation, NUMA support, and other features that affect CPU performance
+ Monitor key CPU performance metrics
+ Troubleshoot common CPU performance problems

+ Explain ballooning, memory compression, and host swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted
+ Monitor key memory performance metrics
+ Troubleshoot common memory performance problems

+ Describe guidelines for optimizing virtual machine configuration
+ Discuss how vGPU usage affects virtual machine performance
+ Discuss guidelines for using resource allocation settings
+ Discuss guidelines for using resource pools
+ Discuss guidelines for using vSphere DRS clusters
+ Troubleshoot common vSphere cluster problems

+ Describe and use host profiles
+ Define and use content libraries
+ Use VMware vSphere® PowerCLI™
+ Use Virtual Machine Converter
+ Use VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI and vSphere Auto Deploy